CTY QUẢNG VIỆT


Home  >  Sản Phẩm  >  Màu GN
 

Màu Đa Mục Đích
 
 

Hồ Sơ Sản Phẩm:

GN-COLOR là một sản phẩm cao màu phổ quát chất lượng cao (nhờn), chủ yếu được sử dụng để tạo màu cho các loại nhựa khác nhau, với độ phân tán và khả năng tương thích trong hầu hết các loại nhựa dầu. Đối với những khách hàng sử dụng nhiều loại nhựa khác nhau, các loại và vật phẩm của kho cao màu của họ có thể được đơn giản hóa rất nhiều. Giảm áp lực hàng tồn kho và nâng cao hiệu quả quản lý và mua sắm. Các loại cao màu nhão phổ biến tập trung vào một loạt các khả năng tương thích và không thể tính đến tất cả các loại nhựa. Do đó, chúng không hiệu quả như các loại bột nhão đặc biệt khi áp dụng cho các loại nhựa cụ thể. Nó đặc biệt được sử dụng trong nhựa silicon dễ bị phun dầu. Do đó, cao màu đặc biệt nên được sử dụng càng nhiều càng tốt dưới sự cho phép quản lý hàng tồn kho.

Mã Số Sản Phẩm:

 GN-2303 PINK  GN-0411 BLACK
 GN-2028 RED  GN-0477 BLACK
 GN-2320 RED  GN-8828 GRAY
 GN-2073 RED  GN-9622 WHITE
 GN-3513 ORANGE  GN-7188 VIOLET
 GN-4600 YELLOW  GN-7890 PURPLE
 GN-5103 GREEN  GN-6161 BLUE
 GN-5900 GREEN  GN-6100 BLUE

COLOR RECOGNITION
GN-0 GN-1 GN-2 GN-3 GN-4 GN-5 GN-6 GN-7

GN-8

GN-9
black brown red orange yellow green blue violet gray white

   
Chứng Nhận Chât Lượng:

 Chng Nhận

Download

  GN-0411, GN-9622 heavy metals test
  GN-2028, GN-4607 heavy metals test
  GN-6100 heavy metals test
  GN-5900 heavy metals test