CTY QUẢNG VIỆT

 
Home  》 Sản Phẩm  》 Chất Huỳnh Quang
 

Chất Huỳnh Quang
 

      Hồ Sơ Sản Phẩm:

        Sản phẩm được thêm BT-0082 có thể tạo ra sự phát quang khi được chiếu xạ bằng tia cực tím. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong sản xuất nhựa, vải và sơn khác nhau. Theo khả năng tương thích, nó có thể được chia thành hai loại sản phẩm hòa tan trong nước và hòa tan trong dầu. Các chất huỳnh quang tan trong nước có thể được hòa tan trực tiếp trong nước, trong khi các chất huỳnh quang tan trong dầu không thể hòa tan trực tiếp trong nước. Vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm huỳnh quang BT của chúng tôi để biết thêm thông tin ứng dụng.